– Ngày 24/3/2016 cứu dữ liệu máy tính ASUS cho anh Tùng – 0962121992. Máy tính bị mất dữ liệu do khách hàng đã format nhầm phân vùng dữ liệu (D:\). Trong ngày toàn bộ dữ liệu được cứu và bàn giao lại cho khách hàng.

cứu dữ liệu máy tính ASUS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu
Call Now Button